MAHAR - Madhuban Academy of Hospitality Administration & Research
MADHUBAN ACADEMY OF HOSPITALITY ADMINISTRATION & RESEARCH
Contact : +91-135-2742500, +91-9012190002, +91-9012190003, +91-9012190004

Training & Placement

Bitu Singh Kanyal
Bitu Singh Kanyal
Vinod Kumar Gaur
Vinod Kumar Gaur
Akash Nautiyal
Akash Nautiyal
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Atul Negi
Atul Negi
Arvind Singh
Arvind Singh
Jitendra Rawat
Jitendra Rawat
Manisha Karki
Manisha Karki
Ashok Kanti
Ashok Kanti
Mayank lohani
Mayank lohani
Ranjeet Singh
Ranjeet Singh
MAHAR - MADHUBAN ACADEMY OF HOSPITALITY AND ADMINISTRATION
Go Top